Regulamin

I. Definicje
1. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;
2. Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron).
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.

II. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość sklep świadczy następujące usługi:
a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie,
b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie,
c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.
3. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
4. Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej simplylight.pl
5. Klient korzystający ze strony internetowej oraz dokonujący na niej zakupów, oświadcza że zapoznał się i zaleca się do przestrzegania regulaminu.
6. Reklamacje dotyczące usług/produktów świadczonych w sklepie internetowym, w tym nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu infrastruktury technicznej Sklepu Internetowego, należy składać za pomocą dostępnego na stronie formularza kontaktowego. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia w tym terminie reklamującego o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje dotyczące wad towaru oraz niewykonania lub nienależytego wykonania innych usług można składać w trybie wskazanym w punkcie VII Regulaminu.
7. Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie sklepu internetowego. Administratorem danych jest „Simlpy Light Dariusz Zawadka”. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż
1. „Simlpy Light Dariusz Zawadka” prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.
2. Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :
a. poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,
b. telefonicznie.
3. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez „Simlpy Light Dariusz Zawadka” na zasadach opisanych poniżej.
4. Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu.
5. Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
6. Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.
7. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem systemów płatniczych kartą kredytową oraz przelewem.
8. Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.
9. „Simlpy Light  Dariusz Zawadka” może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
10. Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, a w takim przypadku związani zamówieniem sklep odmówi jego realizacji.

IV. Dostawa i Czas Realizacji
1. Towary w podanych na stronie cenach dostarczane są wyłącznie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy w Uni Europejskiej będą indywidualnie wycenione po wcześniejszym kontakcie e-mail.
2. Czas realizacji zamówienia nie przekracza 21 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin (standardowo paczki nadajemy dzień po zaksięgowaniu na naszym koncie należności za zamówienie). W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.  Jeżeli zamówienie składa się z Produktów o różnym terminie realizacji to zamówienie jest wysyłane do Klienta zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu.
3. W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.
5. Zamówione Produkty zostaną dostarczone formą wybraną podczas procesu zakupu
6. Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku.
7. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.
8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą.
9. „Simply Light Dariusz Zawadka” nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Zwrot Towarów
1. Przewidujemy możliwość zwrotu towarów przesłanych elektronicznie oraz wysłanych drogą pocztową w ramach prawa polskiego.
2. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem bądź jego uszkodzeniem reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy przesłać na adres sklepu.

VI. Postanowienia Końcowe 
1. „Simlpy Light Dariusz Zawadka” zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw użytkowników i zapobiegania nadużyciom.
2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji kupna towarów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem lub kontakt mailowy na adres wskazany w zakładce kontaktowej

VII. Dane Firmy 
Simply Light Dariusz Zawadka
ul. Literacka 5
05-077 Warszawa-Wesoła, Polska
NIP: 826-190-95-70